2% dane

Vážení rodičia, absolventi a všetci priaznivci Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne,

všetkým nám záleží na tom, aby našim deťom, deťom našich priateľov ako i samotnému Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne boli vytvorené čo najlepšie podmienky pre výchovnovzdelávací proces a záujmovú činnosť. Preto už niekoľko rokov využívame zákonom danú možnosť a časť svojich už zaplatených daní sme presmerovali na účet občianskeho združenia -

IČO/SID: 173196170062,
Právna forma: Občianske združenie
Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika,
Slnečná 2, 931 01 Šamorín,
č. ú. IBAN : SK21 0900 0000 0000 2187 9042 , BIC: GIBASKBX

ktorého hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať výchovnovzdelávaciu činnosť nášho gymnázia. V školskom roku 2015/2016 sme zakúpili počítače a vybavili učebňu informatiky, v školskom roku 2016/17 sme zakúpili interaktívne tabule, projektory, software. Okrem toho pravidelne podporujeme edukačné jazykové a pobytové exkurzie, účasť na súťažiach a reprezentácie školy na športových podujatiach. Každoročne sa podieľame na odmeňovaní najúspešnejších žiakov a  tried školy. Samozrejme, všetko v úzkej spolupráci s vedením školy a učiteľským zborom gymnázia.
Sme presvedčení, že je potrebné v tomto trende pokračovať a preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili zákonnú možnosť a poukázali svoje 2% už zaplatenej dane na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Budeme veľmi vďační, ak sa tak rozhodnú aj ostatní rodinní príslušníci, Vaši priatelia a známi. Potrebné podklady, vrátane už vyplneného tlačiva nájdete na gymmrssam.edupage.org, v sekcii 2%.

Veríme, že podporíte dobrú vec a spoločným úsilím sa tak podarí zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a spríjemniť školské dni našich detí.

S úctou

Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Slnečná 2, 93101 Šamorín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170062
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Slnečná 2, 93101 Šamorín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170062
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Slnečná 2, 93101 Šamorín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170062
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár