Štatút ŽŠR školy

Štatút Žiackej školskej rady školy

Štatút Žiackej školskej rady

pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne

___________________________________________________________________________

P R E A M B U L A

 Žiacka školská  rada pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne (ďalej len ŽŠR) reprezentuje žiakov tejto školy.

ŽŠR  chráni a obhajuje práva a oprávnené záujmy žiakov  v zmysle demokracie a slobody prejavu vo veciach týkajúcich sa týchto práv a záujmov, bez ohľadu  na ich sociálnu, politickú, svetonázorovú a štátnu príslušnosť.

Programom ŽŠR  je zasadzovať sa o demokratický systém riadenia školy, zabezpečovať kontakt medzi žiakmi  a vedením školy, organizovať a podporovať školské i mimoškolské aktivity s cieľom zlepšenia študentského života na škole.

Sídlo ŽŠR je  pri Gymnáziu M. R. Štefánika,  Slnečná ulica č. 2, Šamorín.

 

Článok I

Pôsobnosť a poslanie ŽŠR

Úlohou ŽŠR je:

1.  zastupovať študentov školy vo vzťahu k vedeniu školy, k iným študentským organizáciám  doma   i  v zahraničí a k ďalším orgánom a inštitúciám

2.  zohľadňovať požiadavky študentov a napomáhať k ich presadzovaniu   slušným  a  kultivovaným spôsobom, zároveň ich k tomuto správaniu viesť

3.  vyjadrovať sa k závažným opatreniam školy v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry

4.  organizovať a pomáhať organizovať spoločenské, kultúrne a  športové  podujatia     na škole

5.  podieľať sa  na tvorbe   a dodržiavaní školského poriadku,

6.  priebežne informovať všetkých žiakov , vedenie školy a Radu školy o aktivitách ŽŠR

                                                        

Článok II

Členstvo v ŽŠR:

1.  ŽŠR je tvorená zástupcami  z jednotlivých tried.

2. Členstvo v ŽŠR môže vzniknúť iba platným zvolením kandidáta v triednych voľbách.

3. Funkčné obdobie členov ŽŠR je jeden rok.

4. Členstvo v ŽŠR zaniká:

                a -  uplynutím funkčného obdobia

                b -  ukončením vzťahu žiak  – škola

                c - dobrovoľným odstúpením

                d -  odvolaním

5. Člen o svojom odstúpení informuje osobne na zasadaní ŽŠR alebo písomne. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

6. Členstvo v ŽŠR je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu.

 

Článok III

Voľby do ZŠR:

1. Členom ŽŠR sa môže stať ktorýkoľvek žiak – zástupca jednej triedy, a to dvoma spôsobmi:  

                  a -  na základe dobrovoľnosti a vlastného záujmu.

                Ostatní spolužiaci v triede musia súhlasiť s jeho účasťou a reprezentáciou ich triedy v ŽŠR.         Potrebná  je nadpolovičná väčšina hlasov spolužiakov v triede.

                 b -  na základe volieb v triednom kole, v ktorom si každá trieda volí  zástupcov do ŽŠR.

2.  Voľby zástupcov tried sa konajú samostatne v každej triede. Voľby organizuje súčasný zástupca triedy v ŽŠR. V prípade, že trieda ešte nemá svojho zástupcu (napr. prvom  ročníku), voľby organizuje súčasný predseda ŽŠR. Pre zachovanie dôstojnosti  aktu sa odporúča  spolupráca   s triednym učiteľom .

3. O tom, či budú voľby  tajné alebo verejné, rozhodne hlasovaním nadpolovičná väčšina všetkých žiakov  v triede.

Tajné voľby : žiaci na hlasovacie lístky napíšu meno jedného žiaka z ich triedy, ktorého uznajú za vhodného reprezentovať ich triedu a obhajovať ich záujmy v ŽŠR. Každý žiak môže napísať len jedno meno na hlasovací lístok. Tieto sa potom vyzbierajú a hlasy spočíta predseda alebo podpredseda ŽŠR v spolupráci s dvoma žiakmi z triedy. Členom ŽŠR sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov žiakov triedy a funkciu prijme.                      

Verejné voľby:  predseda alebo podpredseda ŽŠR napíše na tabuľu mená tých žiakov triedy, ktorí prejavia záujem o prácu v ŠR. Žiaci následne udeľujú svoj volebný hlas nahlas pred celou triedou. Jeden žiak môže dať  hlas len jednému spolužiakovi. Kto má najviac hlasov, stáva sa členom ŠR – zástupcom  triedy v ŠR. 

 4. V prípade nespokojnosti s činnosťou zástupcu v ŽŠR žiaci triedy ho môžu  odvolať  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov a zvoliť nového zástupcu.

5.  Riadne voľby do ŽŠR  sa konajú spravidla do 15. októbra

6.  Doplňujúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva predchádzajúceho zástupcu triedy v ŽŠR.

 

Článok IV

Zloženie ŽŠR

1. Členmi ŽŠR sú zvolení zástupcovia jednotlivých tried – 11

2.  Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia   predsedníctvo: predsedu,   podpredsedu,   pokladníka.

3.  Všetky funkcie v ŽŠR sú dobrovoľné a čestné.

4.  Funkciu predsedu, podpredsedu  a  pokladníka nemôže súčasne zastávať ten istý člen ŽŠR.

5.  Voľby predsedu, podpredsedu a pokladníka  sa konajú na prvom zasadnutí ŽŠR v novom školskom roku.  Prvé zasadanie zvolá súčasný predseda ŽŠR.

6. Voľba predsedníctva ŽŠR prebieha na stretnutí členov ŽŠR. O tajných alebo verejných voľbách rozhodne nadpolovičná väčšina členov ŽŠR. Kandidátmi do volieb sú všetci členovia ŽŠR, ktorí prejavia záujem, prípadne ktorých navrhnú členovia ŽŠR.

7. Na voľbu predsedníctva ŽŠR je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých  členov ŽŠR. Voľby vedie koordinátor pre spoluprácu so ŽŠR.

8.  Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje súčasný predseda ŽŠR. Vo volebnej komisii nesmú byť tí členovia  ŽŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcií v ŽŠR. Volebnú komisiu tvoria 3 nezávislí žiaci školy.

9.  Funkcia v predsedníctve ŽŠR zaniká:

                a  -   platným zvolením nového funkcionára ŽŠR

                b -  ukončením vzťahu študent - škola

                c -   dobrovoľným odstúpením

                d - odvolaním

10.  Funkcionár  ŽŠR o svojom odstúpení z funkcie informuje predsedu alebo podpredsedu  ŽŠR písomne, alebo osobne na zasadaní ŽŠR. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

11.  Funkcionára ŽŠR môže odvolať iba ŽŠR na svojom zasadaní nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov ŽŠR

 

Článok V

Práva a povinnosti členov ŽŠR

Každý člen ŽŠR:

                a -   má právo podávať návrhy, pripomienky, sťažnosti

                b - má právo voliť a byť volený do funkcií v ŠR

                c - má hlasovacie právo.

                d -   má právo navrhnúť odvolanie členov predsedníctva ŽŠR alebo  zástupcu študentov z          Rady školy  

                e -  je povinný zúčastňovať sa ŠR

                f -  je povinný tlmočiť a presadzovať  záujmy žiakov triedy, ktorú zastupuje

                g - je povinný plniť úlohy, ku ktorým sa na zasadaní ŽŠR zaviazal.

                h - je povinný informovať žiakov svojej  triedy  o priebehu a výsledkoch             zasadnutia ŽŠR

 

 

Článok VI

Práva a povinnosti funkcionárov   ŽŠR

1.      Predseda  ŽŠR:

                a – je členom Rady školy

                b -    má právo v čase medzi dvomi zasadaniami  ŽŠR reprezentovať  ŽŠR

                c -  má právo žiadať od členov ŽŠR informáciu o plnení úloh, ku ktorým sa na zasadaní ŽŠR         zaviazali

                d -   má právo žiadať od členov  vysvetlenie ich neprítomnosti na zasadaní  ŽŠR,

                e - má právo určiť pred každým zasadaním ŽŠR zapisovateľa

                f -  má právo navrhnúť triede odvolanie člena ŽŠR, ktorý zastupuje triedu v ŽŠR, v prípade ak   je nečinný

                g  -  má povinnosť zvolať a viesť zasadnutie  ŽŠR

                h - má povinnosť informovať  ŽŠR a vedenie školy  o všetkých svojich aktivitách medzi zasadaniami ŽŠR, ktoré súvisia s reprezentovaním ŽŠR

                i - má povinnosť autorizovať zápisnicu zo zasadania ŽŠR a zabezpečiť jej zverejnenie

                j -   má povinnosť archivovať zápisnice zo zasadania ŠR najmenej dva roky

                k -  raz ročne, spravidla v júni informuje žiakov školy o činnosti a hospodárení  ŽŠR.

2.  Podpredseda  ŽŠR

                a - má všetky práva člena ŽŠR,

                b -    má všetky práva a povinnosti predsedu ŠR v prípade jeho neprítomnosti na zasadaní ŠR.

3.     Pokladník ŽŠR

                a -  má všetky práva člena ŽŠR,

              b -  má povinnosť vystavovať rozpočet na  školské akcie

                c -  je povinný  viesť  knihu príjmov a výdavkov

                d -  po každej akcii informovať o  stave účtu

 

Článok VII

Zasadania ŽŠR

1.            Zasadnutie ŽŠR  je najvyšší  orgán ŽŠR.

2.            ŽŠR zasadá  raz za mesiac. Zasadanie   zvoláva  a vedie predseda ŽŠR, v  jeho neprítomnosti      podpredseda.

3.            Zasadnutia  ŽŠR sú verejné.

4.            Predseda Ž ŠR má právo zvolať mimoriadne zasadanie,  ak to uzná za vhodné.

5.            ŽŠR je uznášaniaschopná, ak je na zasadaní  ŽŠR prítomný jej predseda   alebo podpredseda  a  zároveň nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR.

6.            Zasadanie ŽŠR prebieha podľa programu, na ktorom sa prítomní členovia ŽŠR dohodli a ktorý si hlasovaním schválili.

7.            Uznesenie ŽŠR  je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

8.            Trojpätinová väčšina prítomných členov ŽŠR je nevyhnutá pre platnosť týchto úkonov:

                a -    odvolávanie funkcionárov ŠR,

                b -   schválenie a zmena Štatútu ŠR.

 9.  Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŽŠR, v jeho neprítomnosti na zasadaní ŽŠR rozhoduje hlas podpredsedu ŠR.

10.  Ktorýkoľvek člen ŽŠR má právo prizvať na zasadanie ŽŠR  študentov z triedy, ktorú zastupuje. Prizvaný nečlen ŽŠR nemá hlasovacie právo. Pokiaľ by počet prítomných rušil priebeh zasadnutia , môže predseda obmedziť počet prítomných nečlenov na jednu triedu.

11.  Zapisovateľ poverený vyhotovením zápisnice má povinnosť ju najneskôr do týždňa po zasadnutí odovzdať predsedovi ŽŠR  a riaditeľovi školy.

12.  ŽŠR  jedenkrát ročne predkladá  výročnú správu o svojej činnosti a stave financií.

 

                                                                              Článok VIII

Záverečné ustanovenia

1.  Všetci členovia ŽŠR sú povinní riadiť sa týmto štatútom.

2.  Tento štatút vstupuje do platnosti dňom schválenia.

 
 

 

 

 

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár