Zámer - prenájmy priestorov

Automat

 

Predmet a účel nájmu

 

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Šamorín, zapísanú v Liste vlastníctva č. 1062 , číslo  parcely 1116/1663, 1664, 1665. Nehnuteľnosť je umiestnená na Slnečnej ulici č.2, 931 01 Šamorín.

V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe,  tretej osobe.

 

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Milana Rastislava Štefánika - má zámer prenechať do nájmu  nebytové priestory ( umiestnenie nápojového automatu) nachádzajúce sa na prízemí v chodbových priestoroch budovy školy –  pričom sa jedná o :

- priestor na umiestnenie automatu o rozlohe 1 m2  

- priestor príslušenstva o rozlohe 3 m2

Predmet nájmu sa nachádza vo vykurovanej miestnosti - chodbe, s dodávkou pitnej vody a s elektrickou  prípojkou a príslušným  elektrickým rozvodom.

 

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 14,50 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady spojené s nájmom (elektrická energia, voda, komunálny odpad, upratovanie ), ktoré bude nájomca uhrádzať.

 

       Doba nájmu

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2017 do 30.06.2018.

 

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „Automat“ v lehote do 03.08.2017 do 9.00 hod. na adresu: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná č.2, 931 01 Šamorín

 

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár