Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo na škole

Kariérové poradenstvo – trochu inak...

Už niekoľko rokov realizujeme kariérové poradenstvo pre žiakov predposledných ročníkov nášho gymnázia. Ide o ucelený blok približne 10 stretnutí so školskou psychologičkou v mesiacoch apríl až jún. Jeho cieľom je poradiť dospievajúcim pri rozhodovaní o výbere vysokej školy alebo budúcej profesie.

Žijeme však vo svete, ktorý prináša obrovské množstvo výziev a budeme sa musieť s nimi konfrontovať.  Predovšetkým naša mladá generácia. Napríklad:

 1. 65% detí, ktoré sú dnes na základných školách budú robiť profesie, ktoré ešte vôbec nepoznáme. 
 2. Každý rok máme dvakrát viac nových technologických informácií ako predchádzajúci rok. Pre študenta, ktorý nastupuje na 4-ročnú školu s technickým zameraním to znamená, že polovica z toho čo sa naučí, bude do konca jeho štúdia už stará.
 3. Štatistiky ukazujú, že mladí ľudia do veku 38 rokov, vyskúšajú niekoľko povolaní. Už to nie je len jedna. Na Slovensku je to odhadom 5. Niektoré krajiny uvádzajú 10-14 povolaní. 
 4. 10 najžiadanejších profesií z roku 2010, v roku 2004 ešte neexistovalo.
 5. Každý 4 zamestnanec vydrží u súčasného zamestnávateľa menej ako rok.
 6. Každý druhý 5 rokov. 
 7. Takto dlho trvalo ľudstvu, aby dosiahlo hranicu 50 milliónov: Rádio - 38 rokov, TV - 13 rokov, Internet - 4 roky, Ipod - 3 roky, FB - 2 roky...Čo bude ďalej? A ako rýchlo?
 8. Počet užívateľov internetu: v roku 1984 - 1000 užívateľov, 1992 - 1 milión, 2008 - 1 miliarda
 9. V roku 2018 máme 31biliónov vyhľadávaní v Google každý mesiac.  V roku 2006 to bolo 2.7 biliónov.
 10. Prvá komerčná SMS bola zaslaná v decembri 1992. V roku 2018, počet odoslaných SMS za jeden deň prekročil počet obyvateľov na celej planéte.

Fakty ukazujú, že žijeme až nadmieru rýchlo a chvíľami strácame kontakt so svojim životom.

Aj preto vnímame kariérové poradenstvo ako príležitosť diskutovať so študentmi o témach ako charakter človeka, životná rovnováha, well-being, osobná pohoda, šťastie a kvalita života.  „Štandartne sa kariérové poradenstvo na školách poskytuje formou jednorázového osobnostného alebo záujmového dotazníka alebo aj  inteligenčného testu. V lepšom prípade chodia študenti na výstavy alebo dni otvorených dverí do škôl. Testujeme samozrejme aj my. No našim žiakom chceme dať viac. Doba a realita si to vyžaduje. Som hlboko presvedčená, že kariérové poradenstvo musí dnes otvárať aj témy, ktoré súvisia s kvalitou života a osobnosťou človeka. Bez toho už nevieme zmysluplne a kvalitne fungovať vo svete práce. Výber povolania je komplexná téma a nesmie ju brať povrchne. Na našej škole pristupuje k tomu zodpovedne a hlavne s ohľadom na realitu, v ktorej žijeme. Aj preto otvárame témy, ktoré na prvý pohľad nemusia s výberom povolania, či školy súvisieť, no súvisia viac ako si myslíme. Mnohí zamestnávatelia dnes uvádzajú, že okrem vedomostí, či odbornej zručnosti, je pre nich dôležitejšie aby mal zamestnanec dobré charakterové vlastnosti. Napr. aby bol zodpovedný – chodil do práce na čas, pravidelne, nevyhýbal sa práci, vedel riešiť problémy, komunikovať, hľadal riešenia, vždy na sebe pracoval, vedel prekonávať prekážky a iné... To sú práve vlastnosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú aj napríklad našu úspešnosť v práci.“ – školská psychologička Ďuríková.

Pracovné prostredie a životný priestor, v ktorom žijeme sú dve na sebe závislé oblasti. Z dlhodobého hľadiska sa nedajú od seba oddeliť. Kvalita osobného života, to ako vnímame životné šťastie, ako o tom uvažujeme, aký máme k nemu prístup má vplyv aj na našu prácu. „Tému životného šťastia rozoberáme s deťmi aj prostredníctvom sledovania úspešného dokumentu Happy. V ňom okrem iného rozoberáme aj vzťah peňazí a osobnej spokojnosti.“ – Ďuríková.

Kariérové poradenstvo poskytujeme „trochu inak“, no veríme že dávame našim žiakom „trochu viac“. 

Mgr. Kornélia Ďuríková


FLOW – kľúč k správnemu výberu povolania

Zamysleli ste sa niekedy na tým ako dokáže niektorý chirurg operovať aj hodiny bez únavy a s rovnakým nasadením? Alebo ako je možné, že Jaromír Jágr hrá hokej vo svojich 45 rokoch s rovnakou vášňou, ako keď mal 10? Ako je možné, že niektorí ľudia dokážu robiť istú profesiu so zanietením, odhodlaním, aj napriek neúspechom a prekážkam? Odpoveďou je stav flow...Ak nájdete svoje flow je veľký predpoklad, že budete vo svojej profesii aj dobrí, aj úspešní a peniaze tiež prídu. Odhaduje sa, že až približne 80% ľudí na svete robí prácu ku ktorej nemajú vzťah. Predpokladá sa, že to je jedna z príčin nízkej efektivity práce, slabej morálky, nezáujmu a korupcie. .....viac v prezentácii školskej psychologičky.

Flow - prezentácia.ppsx

 


Prezentácia p. psychologičky na tému kvalita života a životná spokojnosť...

prezentácia šťastie.pdf

 


„...Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš....“

 

Kto by nepoznal známu pesničku od Richarda Müllera. Je to ale naozaj tak, ako sa spieva v pesničke? Pomôžu nám  „prachy“ k šťastiu alebo šťastie k „prachom“?

Aj jedno, aj druhé je z časti pravda.  „Aký veľký vplyv  majú peniaze  na pocit šťastia a životnej spokojnosti? Odpoveď nám môže dať bezdomovec alebo aj Bill Gates. “, konštatuje  Dan Gilbert, svetovo uznávaný psychológ vo filme „Happy“.  Výskumy v oblasti modernej psychologickej vedy – pozitívnej psychológie hovoria, že úroveň životnej spokojnosti a teda šťastia, sa u človeka výrazne zlepší vtedy, ak  nemáme pokryté základné životné potreby (napr. strechu nad hlavou, stravu.. ) a vplyvom peňazí to získame. Ak ale základné životné potreby zabezpečené máme, úroveň šťastia sa z dlhodobého hľadiska výrazne nezmení.  Ukazuje sa, že pre pocit „BYŤ ŠŤASTNÝ“ je podstatné AJ niečo iné.  Genetika, vlastná interpretácia udalostí v živote, charakterové silné stránky človeka, vnímanie pozitívnych emócií (radosť, vďačnosť, láska, nádej, hrdosť, inšpirácia, očarenie, záujem, úcta) ako aj  pozitívnych udalostí.

Takýmito ale aj inými úvahami sa zaoberajú študenti 3.A počas prebiehajúceho programu kariérového poradenstva. Naši žiaci ako jedni z prvých stredoškolských študentov na Slovensku rozoberajú otázku životnej spokojnosti a kvality života, a to za „pomoci“  filmu „Happy“ (so slovenskými titulkami). Rozoberajú ho so školskou psychologičkou na spoločných stretnutiach (ukážka z filmu-len v angl.j.: https://www.youtube.com/watch?v=LF6jph_f64I ).

Súčasné kariérové poradenstvo pre stredné školy sa nemôže zaobísť bez diskusií ponúkaných vo filme. Žijeme v búrlivom, rýchlo sa meniacom svete. Musíme sa vedieť prispôsobovať, neustále na sebe pracovať, zarábať, prežiť, vnímať množstvo podnetov, vyhodnocovať ich a pritom všetkom si udržať “zdravú hlavu.“  Nie je to ľahké.

Nájsť si dobrú prácu, ktorá robí človeka šťastným je obrovská túžba a zároveň životná výzva. Klasické kariérové poradenstvo ponúka žiakom odpovede na otázky „Na akú školu ísť?“ , formou profesijných dotazníkov, či testov, prípadne odpovede na otázku „Aký som?“, formou osobnostných dotazníkov. To všetko čaká našich študentov v najbližšom období. My sme sa ale rozhodli dať našim študentom viac a ponúkame im pridanú hodnotu v podobe odpovede na otázku,  „Ako byť šťastný?“.

Mgr. Kornélia Ďuríková

 

 


 

Výber budúcej vysokej školy alebo profesie je jednou z kľúčových úloh dospievania. Keďže si uvedomujeme dôležitosť tohto rozhodnutia, naša škola poskytuje kariérové poradenstvo žiakom predposledných ročníkov ale aj prvých ročníkov.

ŠTUDENTI 1. ROČNÍKOV
U študentov prvého ročníka realizujeme jednorázové kariérové poradenstvo (diagnostika a vyhodnotenie so školskou psychologičkou) hneď na jeseň po nástupe do školy. Cieľom je zistiť potenciál našich nových žiakov, profesné smerovanie a podproriť ich rozvoj.

ŠTUDENTI 3. ROČNÍKA A SEPTIMY
Žiaci predposledných ročníkov prechádzajú KOMPLEXNÝM PROGRAMOM KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.
Realizuje sa v jarných mesiacoch a má približne 10 stretnutí (vyučovacích hodín). Je rozdelený do 5 blokov. Tie sú nevyhnutné k tomu, aby boli žiaci schopní na konci programu urobiť samostatné a zodpovedné rozhodnutie o vlastnej budúcnosti.

 • 1. blok SEBAPOZNÁVANIE

Žiaci počas 5-­‐6 hodín spoznávajú sami seba. Zisťujú svoje vlastnosti, konfrontujú sa s názormi spolužiakov, vytvárajú si svoj pozitívny obraz a analyzujú svoje predstavy o budúcej profesii.

 • 2. blok SPOZNÁVANIE SVETA PRÁCE

Cieľom tohto bloku je priblížiť svet práce študentom. Počas spoločných hodín so školskou psychologičkou, študenti realizujú aktivity na rozvoj kľúčových kompetencií pre súčasný svet práce ako napr. spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, kreativita a pod. Žiaci sa zároveň učia rozvíjať svoju schopnosť plánovať – so zameraním na vlastnú kariérovú budúcnosť. Súčasťou programu je aj oboznámenie sa s webovými stránkami, ktoré vedia poskytnúť kvalitné informácie o svete práce. V 2.bloku realizujeme aj stretnutia, diskusie, prednášky študentov s odborníkmi z praxe alebo z oblasti profesijného poradenstva.

 • 3.blok DIAGNOSTIKA

V tejto časti prechádzajú žiaci diagnostikou svojich záujmov, schopností.

 • 4.blok INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Obsahom 4. bloku je individuálne poradenstvo študentom,ktoré realizuje naša školská psychologička.

 • 5.blok ROZHODNUTIE A VYHODNOTENIE

Ide o záverečný blok, v ktorom študenti vyhodnocujú prínos programu pre nich samých. Výsledkom celého programu by mala byť schopnosť žiakov rozmýšlať o svojej kariérovej budúcnosti čo najzodpovednejšie.

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár