Štatút Rady školy

Štatút Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne

Š   T   A T   Ú   T

 

 Rady školy pri Gymnáziu M.R. Štefánika v Šamoríne

 

 

V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republikyč.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ ), v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republikyč. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ( ďalej len „ vyhláška“) a v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Článok I.

 

Základné ustanovenie

 

1) Podľa § 2 „zákona“ a v súlade s „vyhláškou“ sa rada školy ustanovuje pri Gymnáziu M.R.Štefánika so sídlom na Slnečnej ulici č. 2 v Šamoríne, ako výkonný orgán školskej  samosprávy.

 

2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 

 

Článok II.

 

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, a verejné záujmy v oblasti celoživotného vzdelávania, vedy a kultúry. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Článok III.

 

Činnosť rady školy

 

1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 

2) Rada školy:

 

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b) na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy:

 

 - návrh na odvolanie riaditeľa predkladá rada školy vždy s odôvodnením,

 - vyjadrenie k návrhu na odvolanie riaditeľa predloží rada školy zriaďovateľovi najneskôr do  15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,

 

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k nasledovným skutočnostiam:

 

     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

     2. k návrhu na zavedenie študijných odborov a ich zameraní,

     3. k návrhu na úpravy v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných  a     nepovinných  predmetov a k predpokladaným počtom žiakov v týchto predmetoch,

     4. k návrhu rozpočtu školy

     5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

     6. k k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach,

     7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

     8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,

     9. k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu.            

 

 

 

Článok IV.

 

Zloženie členov rady školy

 

1) Rada školy má jedenásť členov.

 

2) Členovia rady školy sú:

 

a – dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

b – jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,

 

c – traja zvolení zástupcovia rodičov,

 

d – dvaja delegovaní zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja,

 

e – jeden delegovaný zástupca Mestského zastupiteľstva v Šamoríne,

 

f – jeden delegovaný zástupca Základnej umeleckej školy Némethy – Šamorínskeho v Šamoríne ako právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní,

 

g – jeden zvolený zástupca žiakov.

 

 

 

Článok V.

 

 

Spôsob voľby členov rady školy

 

1) Riaditeľ zabezpečí nové voľby členov rady školy v lehote 30 dní pred skončením   funkčného obdobia rady školy.

 

2)  Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov.

 

3)  Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri uskutočnení opakovaných volieb podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

 

4)  Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voliteľov.

 

5)  Voľba zástupcov rodičov za členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu, pričom rodičia môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

 

6)  Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov za členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 

7)  Voľba zástupcu ostatných zamestnancov školy za člena rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.

 

8)  Voľba zástupcu žiakov za člena rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov školy.

 

9)  Za členov rady školy sú zvolení tí kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voliteľov.

 

10) Pri rovnosti hlasov sa o členstvo v rade školy rozhodne žrebovaním.

 

11) Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre príslušnú skupinu zastupujúcich členov v rade koly.

 

12)  Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

13)  Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

14)  Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

 

15)  Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.

 

 

16)  Členstvo v rade školy zaniká:

 

a – uplynutím funkčného obdobia rady školy,

b-  vzdaním sa členstva,

c – ak vzniknú dôvody na zánik členstva v súvislosti s tým, že člen rady školy začne vykonávať funkciu riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,

d – ak zástupca pedagogických alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

e – ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f – ak zvolený zástupca žiakov školy prestane byť žiakom školy,

g – odvolaním zvolených alebo delegovaných členov,

h – obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

i – smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

j – ak zanikne členovi členstvo v rade školy, predseda rady školy zabezpečí zvolenie nového člena rady školy tak, aby bolo zabezpečené zákonom stanovené zloženie rady školy,

k – členstvo v rade školy sa pozastavuje:

 

- dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby (§116  Občianskeho zákonníka) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy,

- členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,

- členstvo sa obnoví až po potvrdení riaditeľa vo funkcii.

 

 

Článok VI.

 

Pravidlá rokovania rady školy

 

1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

 

2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

 

3) Predsedom rady školy nemôže byť zvolený zástupca žiakov.

 

4) Predsedu rady školy odvolá, ak:

 

a – bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b – o to sám požiada

 

5) Predsedu rada školy môže odvolať, ak:

 

a – nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b – koná v rozpore s ustanoveniami „zákona“ a súvisiacich predpisov alebo v rozpore so štatútom rady školy.

 

6) Na platné uznesenie rady školy vo veci odvolania predsedu rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

 

7) Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov

8) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

 

9) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

 

10) Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

11) Rada školy sa schádza štyrikrát ročne na riadnom zasadnutí, inak podľa potreby na základe návrhu ktoréhokoľvek člena rady školy.

 

12) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr desať dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

13) Rada školy rozhoduje o všetkých personálnych otázkach tajným hlasovaním.

 

Článok VII.

 

Práva a povinnosti člena rady školy

 

1) Člen rady školy má právo:

 

a – voliť a byť volený

b - navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c – byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d – hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e – predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety a pripomienky.

 

2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, a následne sa hodnotí ako neplnenie povinností člena rady školy, na základe čoho má rada školy právo ho odvolať.

 

3)  Člena rady školy je možné odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

 

4) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou školy.

 

 

Článok VIII.

 

Povinnosti predsedu rady školy

 

1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

 

4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

 

5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy, alebo poverený člen rady školy.

 

6) Uznesenie rady školy, alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

 

8) Výročná správa obsahuje:

            a – prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,

            b – prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

c – zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

d - ďalšie údaje určené radou školy

 

9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

Článok IX.

 

Vzťahy rady školy k vedeniu školy

 

1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom rozsahu.

 

 

Článok X.

 

Hospodárenie rady školy

 

1) Náklady na ustanovenie a činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.

 

2) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

3) Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

 

4) Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

5) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Rada školy schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

 

Článok XI.

 

Záverečné ustanovenie

 

1) Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena rady školy po schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov.

 

2) Tento štatút rady školy bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí rady školy dňa 17. mája 2004 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Šamoríne, 17. mája 2004.

 

 

Dodatok č.1

 

k Štatútu Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne

 

1) Týmto dodatkom sa v Štatúte Rady školy pri Gymnáziu M.R.Štefánika v Šamoríne (ďalej len Štatút alebo RŠ) upravuje spôsob doplnenia nových členov RŠ v prípade zániku členstva podľa bodu 16) článku V. Spôsob voľby členov RŠ.

 

2) Do článku V. Spôsob voľby členov RŠ sa dopĺňa bod 17) a 18), ktorý znie:

 

17) Doplnenie členov rady školy:

 

a – Ak pred uplynutím funkčného obdobia zanikne členstvo v RŠ podľa bodu (16) zvolenému zástupcovi pedagogických zamestnancov, nový zástupca bude zvolený tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov rady školy najneskôr do 15 dní od zániku členstva v RŠ.

 

b – Ak pred uplynutím funkčného obdobia zanikne členstvo v RŠ podľa bodu (16) zvolenému zástupcovi ostatných zamestnancov školy, nový zástupca bude zvolený tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy najneskôr do 15 dní od zániku členstva v RŠ.

 

c – Ak pred uplynutím funkčného obdobia zanikne členstvo v RŠ podľa bodu (16) zvolenému zástupcovi žiakov školy, nový zástupca bude zvolený tajným hlasovaním žiakov školy najneskôr do 15 dní od zániku členstva v RŠ.

 

d – Ak pred uplynutím funkčného obdobia zanikne členstvo v RŠ podľa bodu (16) zvolenému zástupcovi rodičov, za člena RŠ bude doplnený ten zástupca rodičov, ktorý vo voľbách tajným hlasovaním získal najvyšší počet hlasov voliteľov.

 

V prípade rovnosti hlasov sa o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním.

 

Ak členstvo neprijme ani jeden z volených kandidátov, nový zástupca rodičov bude zvolený tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu najneskôr do 15 dní od zániku členstva v RŠ.

 

18)  Predseda rady školy vyzve riaditeľa školy na zabezpečenie volieb podľa bodu (17) tak, aby najneskôr do 15 dní od zániku členstva bol zvolený nový člen RŠ.

 

3) Tento Dodatok č. 1 k Štatútu RŠ bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí rady školy dňa 16. mája 2005 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Šamoríne, 16. mája 2005

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár