História školy

 • 1956/1957  -  Vznik jedenásťročnej strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským so 17 triedami denného štúdia a 2 triedami večerného štúdia s 534 žiakmi s 24 pedagógmi. Riaditeľom bol menovaný František Miškovič.
 • 1957/1958  -  18. novembra 1957 sa stala riaditeľkou školy JUDr. Nina Lefflerová.
 • 1960/1961  -  Po prvýkrát dostali žiaci učebnice a školské pomôcky zdarma.
 • 1961/1962  -  Zmena na strednú všeobecnovzdelávaciu školu
 • 1962/1963  -  Na škole boli zriadené odborné učebne podľa skúseností získaných na bázových školách.
 • 1965/1966  -  Osamostatnenie SVŠ so 6 triedami.
 • 1966/1967  -  Začiatok tradície súťaže o Pohár oslobodenia Šamorína v basketbale, neskôr vo volejbale, ktorá trvá dodnes.
 • 1969/1970  -  Vo februári vyšlo 1. číslo školského časopisu Lampášik.
 • 1970/1971  -  Rozhodnutím Ministerstva školstva SSR od 1. septembra 1970 nesie škola názov gymnázium, diferenciácia tried na prírodovednú a humanitnú vetvu. Začiatok tradície príjímania prvákov do radov žiakov školy ("imatrikulácia").
 • 1979/1980  -  15. novembra 1979 položili základný kameň novej budovy gymnázia.
 • 1981/1982  -  Maturovala posledná trieda humanitnej vetvy, pokračovali len triedy prírodovednej vetvy.
 • 1983/1984  -  1. septembra 1983 bola slávnostne odovzdaná nová budova školy, v ktorej odvtedy priateľsky spolunažívajú dve gymnáziá - s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
 • 1984/1985  -  Začiatky realizácie novej koncepcie v školstve - bolo
zavedené vyučovanie odborných predmetov - programovanie a poľnohospodárstvo.
 • 1988/1989  -  Do funkcie riaditeľky bola menovaná Mgr. Mária Bzdúšková.
 • 1989/1990  -  Zmena učebného plánu, možnosť väčšieho výberu voliteľných predmetov.
 • 1990/1991  -  Ustanovenie Rady školy.
 • 1995/1996  -  Vznik gymnázia s osemročným štúdiom.
 • 1996/1997  -  Škole bol udelený čestný názov „Gymnázium Milana Rastislava Štefánika“.
 • 2002/2003  -  Prví absolventi osemročného štúdia.
 • 2004/2005  -  Do funkcie riaditeľky bola menovaná PaedDr. Edita Lysinová.

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár