Profil školy a absolventa

Gymnázium  bolo zriadené rozhodnutím MŠ SSR od 1. septembra 1970 diferenciáciou tried na prírodovednú a humanitnú vetvu. Od 1. septembra 1995  na škole vzniklo gymnázium s osemročným štúdiom so zameraním na cudzie jazyky.

V septembri 1996 bol škole udelený čestný názov  Gymnázium Milana Rastislava Štefánika. Škola sídli v spoločnej budove s Gymnáziom I. Madácha v Šamoríne od roku 1983, obe školy majú vlastné riaditeľstvá. Spoločne využívame nasledovné priestory: spoločenská miestnosť (aula),2 telocvične, posilňovňa, školská jedáleň a vonkajšie športové ihriská.

Škola je úplná.

Študijné odbory - 7902500 - gymnázium (8-ročné štúdium od šk. roka  2008/2009)

                              - 7902J00 – gymnázium  (4-ročné a 8-ročné štúdium od šk. r. 2012/2013)

Spádová oblasť  dochádzania žiakov je Šamorín a okolie.

 

V súčasnosti tvorí pedagogický kolektív 22 učiteľov, všetci spĺňajú pedagogickú a  odbornú spôsobilosť požadovanú legislatívou. Na škole pracuje výchovný poradca, ktorý spolupracuje najmä so žiakmi v maturitných ročníkoch pri voľbe ďalšieho štúdia, školská psychologička a ďalší koordinátori.

 

Vďaka Rade rodičovského združenia je spolupráca rodičov a školy produktívna, RZ úzko spolupracuje s vedením školy najmä v oblasti zabezpečenia učebných pomôcok, rekonštrukcií interiéru školy, odmeňovania najúspešnejších žiakov a tried, prevádzky kopírovacieho stroja pre žiakov a pod.

 

Na škole aktívne pracuje Žiacka školská rada, ktorá organizuje vlastné akcie -  Zimný ples, Halloween party, Summer party a iné.

 

Spolupracujeme aj inými inštitúciami vzdelávacieho a kultúrneho charakteru na miestnej i  regionálnej úrovni - s  Fórum inštitútom pre výskum menšín  v Šamoríne, Regionálnou rozvojovou agentúrou  v  Šamoríne, Centrom pre liečbu drogovo závislých v Bratislave, Slovenskou organizáciou UNICEF v Bratislave, Ligou proti rakovine v  Bratislave, Slovenským červeným krížom, Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave, Základnou umeleckou školou Š. Németha – Šamorínskeho v Šamoríne, Základnou školou Mateja Bela v Šamoríne, Mestským  kultúrnym strediskom v Šamoríne.

 

Od roku 2002 máme partnerskú školu v Holandsku v Leiderdorpe. Žiaci sa tradične zúčastňujú spolu so svojimi pedagógmi na výmenných pobytoch, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivitách za podpory a prítomnosti rodičov. Výmenného pobytu sa zúčastňujú žiaci kvarty, kvinty a prvého ročníka.

Škola sa tradične zapája do projektu  Slovenskej organizácie UNICEF – Škola priateľská deťom. Svojimi aktivitami sme splnili podmienky projektu a môžeme na internetovej stránke školy používať logo UNICEF.

V rámci protidrogových programov organizujeme tradičné akcie – exkurzie v Centre pre liečbu drogových závislostí  v Bratislave, aktivity v rámci Týždňa boja proti drogám, Svetový deň boja proti AIDS, (získali sme 1. miesto v celoštátnom kole  výtvarnej súťaže Boja proti AIDS),  Deň narcisov, Modrý gombík. Zapájame sa aj  do ekologických a environmentálnych akcií poriadaných mestom  Šamorín.

 

V roku 2010 sa škola zapojila do medzinárodného projektu pod záštitou British Council – Connecting Classrooms. V Európe počas trojročného trvania projektu spolupracuje 600 škôl s 3000 pedagógmi a 300 000 študentmi z 20 krajín. Cieľom je prostredníctvom úzkej spolupráce študentov a pedagógov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne otvorené školy, ktoré dostatočne odrážajú nielen súčasný stav multikulturálnej spoločnosti na starom kontinente, ale aj vývojové trendy v tejto oblasti.

 

Vyučovanie sa okrem tradičných tried uskutočňuje aj v dvoch  telocvičniach, posilňovni, odborných učebniach pre vyučovanie biológie a chémie, výpočtovej techniky, jazykových učebniach. Spoločenskú miestnosť s pódiom a kapacitou 280 miest na sedenie využívame na stužkové slávnosti, študentské plesy, plesy rodičov, besedy. Na škole sa nachádza knižnica pre mladších a  starších žiakov, odborná knižnica pre pedagógov, pracovňa s výpočtovou technikou pre pedagógov. Kabinety pedagógov  a  jazykové učebne sú vybavené počítačmi, ktoré sú zapojené do siete   a  s prístupom na internet cez WI-FI.

Veľkej popularite sa tešia aj pingpongové stoly na chodbe školy, ktoré žiaci využívajú cez prestávky,  aj na hodinách telesnej výchovy.

Vonkajšie športoviská sa snažíme udržiavať v takom stave, aby sa dali využiť na hodinách telesnej výchovy aj na športové vyžitie žiakov v mimovyučovacom čase.

           Každý žiak má k dispozícii počas celého štúdia  vlastnú šatňovú skrinku.

 

Pravidelne sme informovali o aktivitách a  činnosti školy prostredníctvom miestnych Šamorínskych novín  a  webovej stránky.

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, snažíme sa klásť dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb. Aktualizujeme informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, na internetovej stránke školy.

 

Naše gymnázium sa nachádza v peknom a tichom prostredí mesta v areáli plnom zelene.  Máme všetky predpoklady pre nerušený priebeh vyučovania. Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sú  priateľské, učitelia sú ochotní  poradiť im, prípadne poskytnúť pomoc. Pre žiakov organizujeme exkurzie s rôznym  tematickým zameraním, lyžiarske a  plavecké kurzy, triedne výlety. K peknej atmosfére školy rozhodne prispievajú aj slávnostné akadémie, ktoré  sú už tradíciou - Vianočná akadémia, Zimný ples študentov, SCHOLA LUDUS, rozlúčka s maturantmi, výzdoba chodieb školy prácami žiakov, akcie organizované Študentskou radou.

So staršími žiakmi navštevujeme večerné divadelné predstavenia v Bratislave (Nová scéna, Astorka, Aréna, West, Istropolis, MsKS Šamorín), pre mladších žiakov tieto návštevy organizujeme vo vyučovacom čase.

 

            Snažíme sa, aby  náš absolvent  svojím vystupovaním robil dobré meno škole, bol schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy. Mal by vedieť hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, starať sa  o svoje fyzické  i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy. V záujme uplatnenia sa v praxi i ďalšom štúdiu má vedieť vyhľadávať, hodnotiť   a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. V oblasti vlastenectva má mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania. Aby žiak našej školy bol vnímaný aj v pozícii euroobčana, musí ovládať dva svetové jazyky, byť si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa  v ďalšom štúdiu aj v zamestnaní.

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár