Výchovný poradca

    

Výchovní poradcovia:  Mgr. Blažena Sabáčková, PaedDr. Edita Lysinová

Miestnosť: kancelária zástupkyne riaditeľky (prízemie)

Náplň práce výchovného poradcu

• Stará sa o komplexný poradenský servis:

- informačnú poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov,

- metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy,

- konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania a

profesijnej orientácie v spolupráci so školskou psychologičkou

- sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými

zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,

- spolupracuje s PPP, pracovníkmi inej štátnej a verejnej správy , pracovníkmi úradu práce pri

zabezpečovaní informačno - poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese

voľby povolania.

• Monitoruje výchovno - vzdelávacie problémy žiakov.

• Poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu:

- pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia v spolupráci so školskou psychologičkou

- pedagógom a rodičom detí s poruchami správania v spolupráci so školskou psychologičkou

- pri voľbe štúdia a povolania - profesijnej orientácii v spolupráci so školskou psychologičkou

- pri integrácii detí so špeciálnymi pedagogickými potrebami v spolupráci so školskou psychologičkou

• Mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodnenému prostredia, žiakom so

zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

• Podieľa sa na plnení všetkých aktuálnych úloh výchovného poradenstva v škole.

 

Možnosť kontaktu:                                                                      Konzultačné hodiny:

- osobne po vzájomnej dohode                                                  - streda 14,00 - 15,30 hod.

- prostredníctvom triedneho učiteľa

- prostredníctvom školského psychológa

- telefonicky:  031/5622197

 

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár