Ponuka krúžkov

Slovenský jazyk a literatúra

Názov krúžku: Recitačný krúžok

Učiteľ: Mgr. Gabriela Bitterová

Náplň krúžku:

  • Čítanie s porozumením, výber vhodného textu
  • Pravidlá správnej výslovnosti
  • Príprava žiakov na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín

 

Názov krúžku: Dramatický krúžok

Učiteľ: Mgr. Miroslava Fabanová

Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem o divadlo

Náplň krúžku: rozvoj vyjadrovacích schopností a samostatného vystupovania pred kolektívom, nácvik na Vianočnú akadémiu, naštudovanie divadelnej hry

 

Názov krúžku: Krúžok mladých reportérov

Učiteľ: Mgr. Dagmar Malečková

Náplň krúžku: tvorba písaných i fotografických reportáží z diania na našej škole. Krúžok bude úzko spolupracovať so Žiackou školskou radou.

 

Nemecký jazyk

Názov krúžku: Nebojme sa konverzovať v nemčine

Učiteľ:  PaedDr. Danica Stankovská

Cieľová skupina: žiaci maturitných ročníkov

Termín: každý štvrtok v mesiaci - 12:20

Miesto: učebňa nemeckého jazyka – miestnosť č. 61

Náplň krúžku: Krúžok je zameraný na rozšírenie zásoby k témam každodenného života, smerujúcej ku konverzácii bez akýchkoľvek zábran či obáv z neznámeho cudzieho prostredia. Na krúžku sa stretnú adepti aj so živým jazykom vo forme audionahrávok či video záznamov alebo s prácou v nemeckom jazyku na internete.

 

Biológia

Názov krúžku: Príprava na biologickú olympiádu

Učiteľ: RNDr. Andrea Sidó

Cieľová skupina: žiaci Kvinty a Sexty

Náplň krúžku: Príprava žiakov na biologickú olympiádu (kategória B)

 

Telesná a športová výchova

Názov krúžku: Florbalový krúžok

Učiteľ: Mgr. Eugen Honti

Cieľová skupina : Kvarta A a vekovo staršie ročníky

Náplň krúžku: príprava na reprezentáciu školy

 

Názov krúžku: Mladý záchranár CO

Učiteľ: Mgr. Eugen Honti

Cieľová skupina : Kvarta A a vekovo mladšie ročníky

Náplň krúžku: príprava na reprezentáciu školy na danú súťaž, osvojenie si základov Civilnej ochrany,

 streľba zo vzduchovky, topografia, požiarna ochrana a iné

 

Názov krúžku: Volejbalový krúžok
Učiteľ: Ing. Beáta Pavolová
Cieľová skupina:  žiaci vyšších ročníkov - Kvarta a vyššie
Termín: štvrtok od 14:30, prípadne skôr od 13:40
Náplň krúžku: príprava na reprezentáciu školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár