Oznamy ŠJ

Pracovné ponuky

Riaditeľka školy v zmysle § 5 zákona 552/2003Z.z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
vedúca/vedúci školskej jedálne, s nástupom 1.3.2018


KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

 • ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania 

( Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania )

 • prípadne gymnázium alebo Stredná ekonomická škola (Obchodná akadémia) , v tom prípade je  podmienkou osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané regionálnym hygienikom


INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY

 

 • platný zdravotný preukaz
 • ovládanie práce na počítači na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia školského  stravovania , vrátane elektronického stravovacieho systému
 • zdravotná  spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania.
 • základy účtovníctva
 • bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z..
 • ovládanie príslušnej legislatívy, normovanie a HACCP
 • znalosť pojmov ako sú nutričné hodnoty, kalorické hodnoty alebo alergény.
 • organizačné a komunikačné schopnosti, vedieť pracovať so žiakmi, mať dôkladné vedomosti o zdravej a vyváženej strave pre vekovú kategóriu žiakov.
 • prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania - vítaná, preferuje sa školské stravovacie zariadenie


ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV

 • Žiadosť
 • Životopis ( obsahujúci presnú adresu a telefonický kontakt uchádzača , platný e-mail )
 • Fotokópia dokladov o vzdelaní
 • Odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

 Uchádzač , ktorý bude vybraný po oznámení rozhodnutia výberovej komisie je povinný do 10 dní od obdržania oznámenia predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Ak uchádzač nebude spĺňať požadované kritériá podľa hygienických a zdravotných požiadaviek a podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 alebo v životopise nebudú uvedené dôležité skutočnosti , ktoré by mohli ovplyvniť konečné rozhodnutie pri výbere, bude z výberového konania dodatočne vyradený a na podpísanie pracovnej zmluvy bude oslovený ďalší uchádzač v poradí.


PODANIE  ŽIADOSTI  O ÚČASŤ  VO  VÝBEROVOM  KONANÍ

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín do 2.2.2018 do 12.oo hod. v obálke s označením „ Výberové konanie ŠJ – neotvárať „.


 


Termín a miesto pohovoru bude uchádzačom zaslaný elektronicky na ich  e-mailovú adresu uvedenú v životopise.

 

 

V Šamoríne, 17.1.2018

PaedDr. Edita Lysinová

    riaditeľka školy

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár