• Školský poriadok

  Školský poriadok je prístupný len po prihlásení.

 • Záver šk. roka 2017/2018

  Do galérie Záver šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Pani profesorka Pavolová je dlhodobým fanúšikom turistiky, roklín, stupačiek a rebríkov, a tak sme sa spolu s ňou a pánom profesorom Hontim vybrali objavovať najkrajšie časti Národného Parku Slovenský Raj. Prechádzajúc roklinami, ...

 • Prehľad

  Výsledkov súťaží v šk. roku 2017/2018

 • Terchová (Sexta, jún 2018)

  Do galérie Terchová (Sexta, jún 2018) boli pridané fotografie.

 • Výlet (I. A, jún 2018)

  Do galérie Výlet (I. A, jún 2018) boli pridané fotografie.

 • "Opekačka" (Kvinta, jún 2018)

  Do galérie "Opekačka" (Kvinta, jún 2018) boli pridané fotografie.

 • V rámci projektu dobrovoľne po škole sme sa ako trieda Sexta A rozhodli zorganizovať zbierku pre útulok, konkrétne v našom prípade pre mladú fenku, Emku.

        Emka mala, ako sme už veľakrát spomínali, rôzne problémy s labkou a potrebovala finančnú pomoc kvôli operáciám. Rozhodli sme sa teda konať a prispieť k jej uzdraveniu. ...

 • IT FITNESS TEST 2018

  IT FITNESS TEST 2018

  Už siedmy rok si môžete overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach.

  Už len do 30. júna! Podrobnosti na https://www.itfitness.sk/sk/

 • Návrh loga Trnavského samosprávneho kraja - vyhlásenie súťaže

  Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja.  Súťaž je určená aj pre neprofesionálnych autorov a žiakov.

  Podmienky súťaže na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja:

  Vyhlasovateľ súťaže: Trnavský samosprávny kraj zastúpený Mgr. Jozefom Viskupičom – županom TTSK

  Starohájska  10, 91701 Trnava

  IČO: 37836901

  Cieľ a predmet:

  Cieľom súťaže je vytvoriť návrh loga pre Trnavský samosprávny kraj, ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou.

  Predmetom súťaže je návrh loga a jeho aplikácia vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu.

  Trnavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu - na označenie hraníc kraja, budov objektov kraja, úradných pečiatok, listín a podobne - používa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2006 svoj erb.

  Na prezentáciu kraja a jeho aktivít, pre budovanie a upevňovanie spoločnej identity kraja je potrebné vytvoriť značku - logo, ktoré sa bude používať na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch, na ostatných tlačovinách, na webe a podobne.

  Atribúty, ktoré by mali logo a vybrané prvky vizuálneho štýlu TTSK spĺňať

  •             zohľadnenie územia, pôsobnosť a zviditeľnenie TTSK

  •             podpora prezentácie TTSK ako regionálnej samosprávy a odlíšenie od iných samospráv

  •             možnosť nadviazania internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte so zahraničím

  •             možnosť použitia v kombinácii s erbom TTSK

  Typ súťaže:

  Verejná súťaž podľa § 847 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci občania SR bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na území SR alebo právnické osoby registrované v SR. Účasť na súťaži je bezplatná.

  Na súťaži sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.

  Obsah návrhu:

  Súťažný návrh musí obsahovať vypísanú a vlastnoručne podpísanú prihlášku, vytlačený grafický návrh loga a grafický návrh loga v elektronickej podobe.

  Grafický návrh loga musí byť vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Návrhy musia byť prezentované formou tlače na výtlačok papiera A4 formátu s vyššou gramážou (min 180g/m2) a to vo farebnej aj čiernobielej verzii. Nie je stanovená povinná farebnosť nového loga. Logo by malo byť s využitím charakteristických prvkov kraja. Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne ako aj v spojení s textom – Trnavský samosprávny kraj.

  Návrh musí byť spracovaný v dvoch rozmerových alternatívach:

  -              väčšia alternatíva v rozmeroch 15 x 15 cm

  -              menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm (môžu byť na jednom liste).

  Návrhy musia byť odovzdané aj v digitálnej forme na externom nosiči (CD, USB). Neúspešní uchádzači si nosiče môžu po ukončení súťaže vyzdvihnúť u vyhlasovateľa. Akceptovanou formou digitalizácie je grafický rastrový formát (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.

  Organizácia súťaže

  1. Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

  Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy (dve verzie loga v dvoch rozmeroch), každý na samostatnej prihláške. Návrh je potrebné podať v zalepenej obálke A4, v dvoch vyhotoveniach.

  2. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.

  3. Súťažné návrhy musia byť doručené do 13. júla 2018 (rozhodujúci je dátum na pečiatke na obálke) v zalepenej obálke s označením „Súťaž - neotvárať - LOGO TTSK“ poštou alebo osobne na adresu:

  Trnavský samosprávny kraj

  Starohájska  10, 91701 Trnava

  4. Víťazný návrh vyberie odborná porota, ktorú určí vyhlasovateľ. Vyhodnotenie verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ do 30. júla 2018.

  5. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ najneskôr do 3. augusta 2018.

  Odmena: Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 500 €, sezónnou abonentkou do Divadla Jána Palárika v Trnave, dvomi lístkami na letný hudobný festival Grape v Piešťanoch a prekvapením od župana.

  Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

  Záverečné ustanovenia

  Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný, alebo súťaž zrušiť. Prípadné odstúpenie autorských práv v prospech Trnavského samosprávneho kraja bude riešené licenčnou zmluvou s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Licenčná zmluva musí obsahovať logomanuál, ktorý vypracuje autor víťazného návrhu.

  Kontakt:

  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava, tel.: 033/5559 100, e-mail: sutaz@trnava-vuc.sk

 • Oznam!

  Oznam!

  Vážení rodičia,

  riaditeľka školy Vám oznamuje, že vysvedčenie za školský rok 2017/2018 sa vydáva dňa 29.6.2018.

  Všetky Vaše žiadosti o skoršie vydanie vysvedčenia budú zamietnuté. Vysvedčenie sa nevydá ani súrodencovi, ani inej osobe ( spolužiak a pod.). Ak Vaše dieťa nebude prítomné v škole v deň vydávania vysvedčení, môže si ho vyzdvihnúť počas letných prázdnin  počas stránkových hodín, ktoré budú uverejnené na web – stránke školy .

  Edita  Lysinová, riaditeľka školy

 • SUMMER PARTY 2018

  SUMMER PARTY 2018

  Milí študenti,

  Žiacka školská rada si vás dovoľuje pozvať na Summer Party, ktorá sa uskutoční 22. 6. 2018 (piatok) v čase od 18:30-00:30 v aule budovy Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Cena lístku je 5€, pričom každý si so sebou môže priniesť jedného hosťa, ktorý si taktiež musí zakúpiť lístok. V predaji budú od 18.6.-22.6.2018 pri ping-pongových stoloch na 1. poschodí u Natálii Durkáčovej a Romany Bodnárovej, žiačok triedy Tercie A. Možnosť zakúpenia lístku sa vám naskytne i pri príchode na túto akciu, v čase príchodu ostatných študentov od 18:30-19:00. V cene je zahrnuté pitie, sladké a slané občerstvenie, prekvapenie pri príchode a 3 nealkoholické drinky. Môžete sa tešiť na rôzne súťaže počas voľnej zábavy, ovocné taniere či nealkoholický bar, na neprekonateľnú zábavu s novými DJ-mi Samike a Waltike, tradičný fotokútik a na maľovanie na tvár neónovými farbami. Tohtoročnou témou je neón, teda všetkých študentov žiadame, aby ich oblečenie zladili do čo najfarebnejších a najžiarivejších kúskov! Alkohol a cigarety sú prísne zakázané!

  Veľmi sa tešíme na vašu účasť!

 • Druhé kolo prijímacích skúšok

  na 4-ročné štúdium v šk. roku 2018/2019

 • Na našej škole sa uskutočnila beseda so známym slovenským spisovateľom Gustávom Murínom. Zúčastnila sa jej celá škola. Pán Murín nám, ako on sám povedal, nedošiel predstaviť všetky svoje literárne diela. Prišiel preto, aby nás oboznámil viac so svetom a s udalosťami v ňom....

 • Spúšťame Aj Ty v IT Coding clubs! Chcela by si mať vlastnú jedinečnú web stránku? Máš aj ty dosť letných horúčav? Kašli dnes na kúpalisko, a poď s nami do cool office Google naučiť sa vytvoriť si vlastný web. Túto príležitosť by si si nemala nechať ujsť.

  Viac info tu: http://www.ajtyvit.sk/t/2014_1_57/

  Registrácia a prihlásenie TU

   

 • Rozlúčka s maturantami (11. mája 2018)

  Do galérie Rozlúčka s maturantami (11. mája 2018) boli pridané fotografie.

 • Burza kníh

  Burza kníh

  Dňa 25. 5. 2018 (v piatok) sa uskutoční Burza kníh na 1. poschodí pri pingpongových stoloch - budú sa ponúkať rôzne učebnice za výhodné ceny.

 • Kariérové poradenstvo – trochu inak...

  Už niekoľko rokov realizujeme kariérové poradenstvo pre žiakov predposledných ročníkov nášho gymnázia. Ide o ucelený blok približne 10 stretnutí so školskou psychologičkou v mesiacoch apríl až jún. Jeho cieľom je poradiť dospievajúcim pri rozhodovaní o výbere vysokej školy alebo budúcej profesie.

  Žijeme však vo svete, ktorý prináša obrovské množstvo výziev a budeme sa musieť s nimi konfrontovať. Predovšetkým naša mladá generácia. Napríklad:...

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár