Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gmrs@gymmrssam.sk alebo +42131 5622197 - sekretariát +42131 5622601 - riaditeľka školy, fax alebo Kontakt

 
Pozícia:

vedúca/vedúci školskej jedálne   Mám záujem

Dátum nástupu:1.3.2018
Požiadavky:Riaditeľka školy v zmysle § 5 zákona 552/2003Z.z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
vedúca/vedúci školskej jedálne, s nástupom 1.3.2018

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
• ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania
( Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania )
• prípadne gymnázium alebo Stredná ekonomická škola (Obchodná akadémia) , v tom prípade je podmienkou osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané regionálnym hygienikom

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY

• platný zdravotný preukaz
• ovládanie práce na počítači na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia školského stravovania , vrátane elektronického stravovacieho systému
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania.
• základy účtovníctva
• bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z..
• ovládanie príslušnej legislatívy, normovanie a HACCP
• znalosť pojmov ako sú nutričné hodnoty, kalorické hodnoty alebo alergény.
• organizačné a komunikačné schopnosti, vedieť pracovať so žiakmi, mať dôkladné vedomosti o zdravej a vyváženej strave pre vekovú kategóriu žiakov.
• prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania - vítaná, preferuje sa školské stravovacie zariadenie

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
• Žiadosť
• Životopis ( obsahujúci presnú adresu a telefonický kontakt uchádzača , platný e-mail )
• Fotokópia dokladov o vzdelaní
• Odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
Uchádzač , ktorý bude vybraný po oznámení rozhodnutia výberovej komisie je povinný do 10 dní od obdržania oznámenia predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Ak uchádzač nebude spĺňať požadované kritériá podľa hygienických a zdravotných požiadaviek a podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 alebo v životopise nebudú uvedené dôležité skutočnosti , ktoré by mohli ovplyvniť konečné rozhodnutie pri výbere, bude z výberového konania dodatočne vyradený a na podpísanie pracovnej zmluvy bude oslovený ďalší uchádzač v poradí.

PODANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ
Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín do 2.2.2018 do 12.oo hod. v obálke s označením „ Výberové konanie ŠJ – neotvárať „.Termín a miesto pohovoru bude uchádzačom zaslaný elektronicky na ich e-mailovú adresu uvedenú v životopise.


V Šamoríne, 17.1.2018
PaedDr. Edita Lysinová
riaditeľka školy
 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár