Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gmrs@gymmrssam.sk alebo +42131 5622197 - sekretariát +42131 5622601 - riaditeľka školy, fax alebo Kontakt

 
Pozícia:

vedúca/vedúci školskej jedálne   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.8.2017
Požiadavky:KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
• úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania ( Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania )
• prípadne gymnázium alebo Stredná ekonomická škola (Obchodná akadémia) , v tom prípade je podmienkou osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané regionálnym hygienikom

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY

• platný zdravotný preukaz
• ovládanie práce na počítači na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia školského stravovania
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania.
• bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z..
• ovládanie príslušnej legislatívy, normovanie a HACCP
• znalosť pojmov ako sú nutričné hodnoty, kalorické hodnoty alebo alergény.
• organizačné a komunikačné schopnosti, vedieť pracovať so žiakmi, mať dôkladné vedomosti o zdravej a vyváženej strave pre vekovú kategóriu žiakov.
• prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania - vítaná, preferuje sa školské stravovacie zariadenie

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV

• Žiadosť
• Životopis
• Fotokópia dokladov o vzdelaní
• Presná adresa a telefonický kontakt uchádzača , platný e-mail ( môže byť súčasťou životopisu)
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
Uchádzač , ktorý bude vybraný po oznámení rozhodnutia výberovej komisie je povinný do 10 dní od obdržania oznámenia predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a do 20 dní predložiť odpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu vedúcej/vedúceho školskej jedálne. Ak uchádzač nebude spĺňať požadované kritériá podľa hygienických a zdravotných požiadaviek a podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 alebo v životopise nebudú uvedené dôležité skutočnosti , ktoré by mohli ovplyvniť konečné rozhodnutie pri výbere, bude z výberového konania dodatočne vyradený a na podpísanie pracovnej zmluvy bude oslovený ďalší uchádzač v poradí.

PODANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín do 15. 5. 2017 do 14.oo hod. v obálke s označením „ Výberové konanie – neotvárať „.

Pohovory s uchádzačmi, ktorí si predložili žiadosť, budú 18. 5. 2017 (štvrtok)o 14.oo hod.
v riaditeľni školy.
Uchádzačom bude zaslaná písomná pozvánka elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v požadovaných dokladoch.


V Šamoríne, 21.4.2017
PaedDr. Edita Lysinová
riaditeľka školy
 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár